بهترین بروکر فارکس

داوری بین المللی چیست؟?

رویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقت‌نامۀ داوری داخلی و بین‌المللی

موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته می‌شود که بر مبنای آن مرجع داوری می‌تواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقت‌نامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقت‌نامۀ داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقت‌نامۀ داوری ازجمله شایع‌ترین ابهامات است. تفسیر موافقت‌نامۀ داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن مؤثر است. پرسش اصلی که انگیزۀ طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقت‌نامۀ داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقت‌نامۀ داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری بین المللی چیست؟? داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم می‌توان نشانه‌هایی از تفسیر موافقت‌نامۀ داوری را جستجو کرد. مطالعۀ تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بین‌المللی تا حد زیادی می‌تواند خلأهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسش‌های پیش‌گفته ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

منابع و مآخذ

الف) فارسی

- کتاب‌ها

 1. شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، حقوق تعهدات: مطالعۀ تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، چ 2، 1395).
 2. کاکاوند، محمد، گزیده آرای داوری داوری مرکز داوری اتاق ایران، (تهران: شهر دانش، چ 1، ۱۳۸۹).
 3. مافی، همایون، شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، (تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چ 2، ۱۳۹۷).

- مقاله‌ها

 1. امینی، منصور و حمیدیان، حمید، «اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ ۴۶، ش ۴ (1395).
 2. خدابخشی، عبدالله، «معیار تمایز داوری و کارشناسی» در: سالنامۀ ایرانی داوری از محسن محبی، (تهران: شهردانش، چ 1، ۱۳۹۸).

ب) انگلیسی

- کتاب‌ها

 1. Blackaby Nigel. Partasides QC Constantine. Redfern Alan, Hunter Martin, Redfern and Hunter on International Arbitration, sixth edition, Oxford University Press, 2015.
 2. Born Gary B, International Commercial Arbitration, (2d Edition, Kluwer Law International 2014).
 3. Gabrielle kaufmann-kohler, Antonio rigozzi. International arbitration: Law and practice in Switzerland. Oxford Univ. Press, 2015.
 4. Gaillard Emmanuel, Savage John, (eds)‚ FouchardGillard‚ Goldman on International Commercial Arbitration‚ (Kluwer Law International 1999).

10.Kurkela Matti s, Turunen Santtu, Due Process in International Commercial Arbitration, Second Edition, (Oxford University Press 2010).

- مقاله‌ها

11.Bermann George A, “Domesticating the New York Convention: the Impact if the Federal Arbitration Act”, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 2, No. 2 (2011).

12.Celik Devrim Deniz, “International and Enforcement of Arbitration Agreements under English Law and U.S. Law”, Revue d'arbitration et de médiation, Volume 4, Numéro 1.

13.Frankel Richard, “The Arbitration Clause as Super Contract”, 91 wash. u. l. rev. 531(2014).

14.Hanotiau Bernard, “What Law Governs the Issue of Arbitrability?” Arbitration International, vol. 12, No. 4, 1996.

15.Karrer Pierre A, “The Law Applicable to the Arbitration Agreement, A Civilian Discusses Switzerland's Arbitration Law and Glances Across the Channel”, (2014) 26 SAcLJ.

16.Peterson Patricia and Grave Serge, “French Law and Arbitration Clauses--Distinguishng Scope from Validity: Comment on ICC Case No. 6519 Final Award”, 1992 37-2 McGill Law Journal 510, 1992 CanLIIDocs 78.

17.Yifei Lin, “Judicial Review of Arbitration Agreements in China”, Arbitration International, Vol. 28, No. 2, 2012.

18.Welser Irene and Molitoris Susanne, ‘The Scope of Arbitration Clauses- or “All Disputes Arising out of or in Connection with this Contract”, in: Christian Klausegger and others (eds), Austrian Yearbook of International Arbitration (MANZ’sche Wien 2012).

ج) رویۀ قضایی و داوری

- داخلی

19.دادنامۀ شمارۀ 9909974126000603 مورخ 20/05/1399 صادره از شعبۀ ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تبریز در پروندۀ 9809984126001219.

20.دادنامۀ شمارۀ 9309970238000079 مورخ 30/01/1393 از شعبۀ 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (پژوهشگاه قوۀ قضائیه، سامانۀ ملی ﺁرای قضایی).

21.نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه تحت شمارۀ ۲۸۶۵/۹۷/۷ مورخ ۲۳/۱۰/139۷.

22.دادنامۀ 9109970221800825 مورخ 27/06/1391؛ دادنامۀ 9209970269501691 مورخ 28/12/1392؛ دادنامۀ 9109970221500943 مورخ 03/08/1391 از شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (پژوهشگاه قوۀ قضائیه، سامانۀ ملی ﺁرای قضایی).

23.دادنامۀ 9309970221500411 مورخ 16/04/1393 از شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (پژوهشگاه قوۀ قضائیه، سامانۀ ملی ﺁرای قضایی).

24.دادنامۀ 9309972130600195 مورخ 29/02/1393 شعبۀ ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران، پژوهشگاه قوۀ قضائیه، سامانۀ ملی ﺁرای قضایی.

- خارجی

25.Collins & Aikman Products Co. v. Building Systems Inc, 58 F.3d 16 (2d Cir. 1995).

26.Judgment of 6 August 2012, 30(4) ASA Bull, (Swiss Federal Tribunal) (2012).

27.Granite Rock Co. v. Int’l Bhd of Teamsters, 561 U.S. 287, Supreme Court of the United States.

28.Fillite (Runcorn) Ltd v. Aqua-Lift (1989) 45 BLR 27 (English Ct. App.)

29.Genesco, Inc. v. T. Kakiuchi & Co., 815 F.2d 840 (2d Cir. 1987).

30.Me­diterranean Enterprises Inc. v. Ssangyong Corp, 708 e .2d 1458 (9 th cir. 1983).

31.Judgment of the Swiss Federal Court 4A_136 / 2015 of September 15, 2015.

32.Judgment of 22 January 2008, 26 ASA Bull. (Swiss Federal Tribunal) (2008).

33.Fiona Trust & Holding Corp. v. Privalov [2007] 1 All ER (Comm) 891, [2007] UKHL 40 (House of Lords).

34.Mar. 13, 1978, Hertzian v. Electronska Industrija, 1979 REV. ARB. 339.

35.Overseas Union Ltd v. AA Mut. Int’l Ins. Co. Ltd [1988] 2 Lloyds Rep 62 (English High Ct.)

36.Amco Asia Corp. v. Repub. of Indonesia, Award on Jurisdiction in ICSID Case No. ARB/81/1 of 25 September 1983, 23 Int’l Legal Mat. 351, 359 (1983).

37.Interim Award in ICC Case No. 7929, XXV Y.B. Comm. Arb. 312, 317 (2000).

38.Insigma Tech. Co. Ltd v. Alstom Tech. Ltd, [02 June2009], CA 155/2008, (Singapore Ct. App).

39.Walter Rau Neusser Oel und Fett AG v. Cross Pac. Trading Ltd, (Australian Fed. Ct. 2005).

40.Stolt-Nielsen SA v. Animal Feeds, (559 U.S. 662, 130 S. Ct. 1758, 2010).

41.Judgment of the Swiss Federal Court 4A_136 / 2015 of September 15, 2015.

42.Československa obchodní banka, AS v. Slovak Repub., Decision on Jurisdiction in ICSID Case No. ARB/97/4 of 24 May 1999, 14 ICSID Rev.-For. Inv. L.J. 251, 263 (1999); Amco Asia et al. v. Indonesia, Decision on Jurisdiction of September 25, 1983, 23 I.L.M. 359 (1984).

43.Judgment of 27 January 2010, 29 ASA Bull. 396,401-02 (Swiss Federal Tribunal) (2011).

44.Kaplan v. First Options of Chicago, Inc., 19F.3d 1503, 1512 (3rd Cir. 1994).

45.Judgment of the Swiss Federal Court 4A_136 / 2015 of September 15, 2015

46.Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, Inc., 514 U.S. 52, 63 (U.S. S. Ct. 1995).

47.Karnette v. Wolpoff & Abramson, LLP, 444 F.Supp.2d 640, 646 (E.D. Va. 2006).

48.Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 626 (U.S. S. Ct. 1985).

49.Felman Prod. Inc. v. Bannai, 476 F.Supp.2d 585, 587 (S.D. W.Va. 2007).

50.Judgment of 17 November 1995, 1996 RIW 239, 240 (Oberlandesgericht Düsseldorf).

51.Enka Insaat Ve Sanayi AS v OOO Insurance Company Chubb [2020] UKSC 38 dated 9 October 2020.

اتاق بازرگانی بین المللی چیست؟

اتاق بازرگانی بین المللی چیست؟

اتاق بازرگانی بین المللی ( icc ) یه عنوان یک سازمان بازرگانی جهانی ،نهاد نماینده ای محسوب میشود که با کسب اختیار از بنگاه های همه ی بخش ها و در هر نقطه ای از جهان سخن می گوید .

خدمات اتاق بازرگانی بین المللی چیست ؟

ماموریت اصلی اتاق تشویق تجارت و سرمایه گذاری در ورای مرز ها و کمک به بنگاه ها ی کسب و کار برای مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت های جهانی شدن است . پیشینه اعتقاد اتاق مبنی بر اینکه تجارت نیروی قدرتمندی برای صلح و شکوفایی به شمار می آید به تاریخ شکل گیری این سازمان در اوایل سده پیشین باز می گردد . گروه کوچکی از پیشگامان دور اندیش در حوزه ی بازرگانی که بنیانگذار اتاق بازرگاتی بین المللی بودند ،خود را (( تجار صلح )) می خواندند .

از آنجا که شرکت ها و بنگاه های عضو اتاق خود درگیر در بازرگای بین الملل هستند ،اتاق دارای قدرت بی نظیری برای وضع قواعد حاکم بر جریان کسب و کار در ورای مرز هاست ،اگر چه قواعد مزبور جنبه ی داوطلبانه دارند ،اما هر روز در هزاران معامله که از شمار خارجند ،رعایت می شوند و امروزه بصورت بخشی از ساختار داوری بین المللی چیست؟? تجارت بین المللی در آمده اند .

اتاق بازرگانی بین المللی همچنین خدمات اساسی نیز ارائه می دهند که در میان انها دادگاه داوری بین المللی اتاق به عنوان نهاد داوری پیشرو در سطح جهان اتاق های بازرگانی icc نام دارد که هدف آن تقویت تعاملات و مبادله بهترین رویه ها در میان اتاق ها است .

پیشگامان بازرگانی و کارشناسانی که از میان اعضای اتاق سر بر می آورند موضوع کسب و کاررا در مورد مقولات گسترده تجارت و خط مشی سرمایه گذاری و همین طور در خصوص موضوعات فنی و بخشی حائز اهمیت حیاتی ،تعیین می کنند . این موضوعات و مقولات شامل خدمات مالی ،فناوری های اطلاعات ،ارتباط راه دور (مخابرات ) ،اخلاق بازاریابی ،محیط زیست ،حمل و نقل ،حقوق و رقابت و مالکیت فکری می گردند .

اتاق بازرگانی بین المللی رابطه کاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین الدولی ،مانند سازمان جهانی تجارت ،گروه 20 ( G20 ) و گروه 8 ( G8 ) دارد .

اتاق بازرگانی در سال 1919 بنا نهاده شد . امروزه هزاران شرکت و بنگاه عضو از بیش از 120 کشور را گرد هم اورده است .کمیته های ملی اتاق با اعضا خود کار می کنند تا بتوانند دغدغه های کسب و کار در کشور های خود را مطرح کنند و دیدگاه های کسب و کار تنظیم شده از طریق اتاق را به حکومت های خود منعکس نمایند .

حل اختلاف در اتاق بازر گانی بین المللی به چه صورت است

گنجاندن یک یا چند قاعده اینکوترمز در قرارداد فی نفسه به منزله ی توافقی در مورد استفاده از خدمات اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه ی حل اختلاف محسوب نمی شود

طرف های متعاهد در قرارداد های بین المللی در صورت بروز اختلاف مایل به توسل به یک یا تعداد بیشتری از این خدمات هستند ، بنابراین باید به توافق ویژه و روشنی در این خصو ص دست یابند .

بدین منظور اتاق بازرگانی بین المللی شروط مورد نظر و استانداردی را پیشنهاد می نمایند که طرفین می توانند در قراردادهای خود وارد کنند .

در صورت عدم انجام چنین کاری ،آنها باید برای استفاده ار قواعد اتاق در مورد مبادله نامه ای به توافق برسند.

اتاق بازرگانی بین المللی دسته ای از خدمات را در کمک به طرفین قرارداد به منظور غلبه بر اختلافات ناشی از تجارت بین المللی پیشنهاد می کند . این خدمات به نیاز های مختلف و وضعیت های گوناگون پاسخ می دهند . هریک از خدمات مزبور تابع مجموعه ای از قواعد در تعریف رویه ای بیطرفانه است که بتواند گوناگونی فرهنگی ،زبانی و حقوقی و همین طور خصوصیات بخش ها و فعالیت های معین را با یکدیگر سازگار نماید .

داوری تحت مدیریت دادگاه داوری بین المللی اتاق عموما به تصمیمی الزام آور منتهی می گردد که توسط هیات داوران یک یا سه نفره اتخاذ می شود .از آنجا که داوری تقریبا در همه ی کشور های جهان که در امور تجاری فعالیت می کنند ،از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است ،تصمیم مزبور در سطح بسیار گسترده ای قابلیت اجرا دارد .

حل دوستانه اختلاف در برگیرنده ی روش های مختلفی برای حل اختلاف بوده که در صدد فیصله موضوع از طرق اجماع است ،شخص ثالث بیطرف و طرفین اختلاف در مورد روش فیصله اختلاف که باید مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است میانجیگری ،ارزیابی بیطرفانه ، دادرسی بسیار محدود یا ترکیبی از روش های مختلف باشد ،تصمیم گیری می کنند .

هیات های حل اختلاف نهاد های مستمری هستند که برای مدت قرارداد تشکیل می شوند تا اختلاف را به محض و به هنگام بروز در طول عمر قرارداد حل و فصل نمایند ، بسته به اختیاراتی که طرفین قرارداد مایل به اعطای آن به اعضای هیات هستند و درجه اجبار تصمیمات آنها ،انواع مختلفی از هیات های حل اختلاف در دسترس قراردارند .

در روش کارشناسی ،یک متخصص نظر خود را راجع به موضوعی می دهد که محتاج دانش و مهارت های خاص مانند دانش فنی ،مالی یا حقوقی است .

خدمات ارائه شده در این زمینه ،از جستجو برای یافتن یک کارشناس مناسب تا اجرای کامل ماموریت کارشناس در نوسان است . در خصوص اختلافاتی که برای اعتبارات اسنادی ،باز پرداخت های بانک ،وصولی ها و ضمانت نامه ها مربوط می گردند ،خدمات خاص موسوم به DOCDEX عرضه می شود

داوری در دعاوی بین المللی

داوری در دعاوی بین الملل

امروزه با توجه به افزایش مراودات و قراردادهای بین المللی روش هایی نیز جهت تسریع در روند حل اختلاف در دعاوی بین المللی مطرح می گردد که یکی از آنها داوری در دعاوی بین داوری بین المللی چیست؟? المللی می باشد که اغلب در دعاوی تجاری بین المللی کاربرد موثر داشته و وکلای بین المللی و بازرگانان با روش داوری نتایج و ثمره قابل قبولی در حل اختلافات کسب نموده اند.

داوری بین المللی در واقع نوعی متد برای حل و فصل اختلافات و منازعات بوده که طبق اصل تعریف آن زمانی مطرح می گردد که یکی از طرفین یا هر دو در زمان ایجاد و انعقاد موافقت نامه داوری تابعیت ایرانی نداشته باشد که در اینجا تابعیت موضوع قرار گرفته که این مورد برای ایرانیان خارج از کشور و همچنین تاجرانی که در سطح بین المللی فعالیت دارند مطرح می گردد. لازم به ذکر است دیوان بین المللی داوری که بخشی از از اتاق بین المللی بازرگانی می باشد برای کمک به حل اختلافات تجاری تاسیس شده که اکثر شکایات مطروحه در این دیوان از سوی طرفینی است که با نظام های حقوقی و فرهنگی مختلف می باشند.

در داوری بین المللی موسساتی ایجاد شده که در جهت حل این اختلافات تشکیل شده اند که می توان به موسسات داوری بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بین المللی، اتاق سنگاپور و آژانس بین المللی داوری اشاره نمود.

داوری بین المللی چه تعریفی دارد؟

داوری بین المللی به طور مختصر عبارت است از اینکه هر یک از طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، حل اختلاف و منازعات خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع دهند و آن ها در مقام رسیدگی قرار می گیرند. رجوع با داوری ممکن است در زمان انعقاد عقد به موجب موافقت نامه داوری درج گردد و یا اینکه زمانی که اختلاف پیش می آید به آن رجوع گردد.

داوری بین المللی شیوه ای خاص و تک کاربرد در جهت رفع مشکل اختلافات تجاری می باشد. قوانین حاکم بر داوری نیازمند به تسلط بر قوانین داخلی و خارجی می باشد. دو مورد از مهم ترین آنها که به نوعی قوانین حاکم بر داوری بین المللی می باشند قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده و دیگری تسلط به متن کنوانسیون نیویورک (کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در سال ۱۹۵۸) می باشد.

داوری بین المللی دارای منابع داخلی و خارجی گوناگون می باشد که وکلای بین المللی متخصص و داوران باتوجه به این منابع و قوانین نسبت به حل اختلافات و موضوعات اقدام می نمایند.

موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری توافقی است که هر یک از طرفین با توجه این موافقت نامه برخی یا تمام اختلافات پیش آمده در بحث قراردادی یا غیر قراردادی را به داوری ارجاع می دهند که این موافقت نامه داوری می تواند به صورت شرط داوری که به اشکال مختلف می باشد در قرار داد یا به صورت جداگانه قید گردد.

اشکال مختلف موافقت نامه داوری عبارتند از:

 • قرار داد مستقل داوری
 • شرط داوری
 • شرط داوری به واسطه ارجاع به قانون

داوری بین المللی چه مزایایی دارد؟

داوری بین المللی دارای مزایا بسیاری بوده که امروزه با توجه به پیشرفت ارتباطات و مراودات و تجارت بین المللی می بایست نسبت به مزایا و معایب آنها آگاهی داشته تا بتوان نتایج مطلوبی از این متد و روش در جهت حل اختلافات و پیشبرد اهداف استفاده نمود که در این عنوان به تشریح این مزایا و معایب می پردازیم:

داوری بین المللی به نسبت سریعتر و ارزانتر از دادرسی داخلی بوده و یکی از مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر، سرعت بیشتر در کسب نتیجه و همچنین عدم اعتماد به بی‌طرفی دادگاههای ملی می‌باشد.

از دیگر مزایای داوری بین المللی می توان به رسیدگی فنی و تخصصی، جنبه محرمانه بودن، بی طرفی داوری و کم هزینه بودن آن اشاره نمود که برای هر یک از طرفین بسیار پر اهمیت است.

لازم به ذکر است ارجاع به داوری دارای معایبی نظیر عدم استدلال در رای داوری یا عدم مسئولیت داوران می باشد که در جهت رفع آن ها می توان به جای آن که داوری را به شخص حقیقی ارجاع دهیم آن را به موسسات معتبر و یا حتی اشخاص حقیقی متخصص در زمینه های مربوطه ارجاع داد که گروه بین المللی وکلای لاهه اقداماتی بسیار مثبت در این موضوع را در جهت رفاه حال عزیزان در نظر گرفته است.

با توجه به ارائه مطالب مربوطه ایجاد چنین شرط داوری و نحوه مکتوب نمودن چگونگی حل اختلاف، صلاحیت داوران و خصوصیات حکم داوری و … شروط موافقت نامه داوری نیازمند و مستلزم وکلای متخصص در امور بین المللی می باشد که گروه وکلای بین المللی لاهه که متشکل از وکلای خبره و با تجربه در عرصه بین الملل آماده هر گونه همکاری و مساعدت برای ایرانیان عزیز خارج از ایران و بازرگانان می باشد.


داوری در امور بین الملل

وکیل برای داوری در امور بین الملل

گروه وکلای بین المللی لاهه با تشکیل دپارتمان تخصصی در امور بین‌الملل و با در اختیار داشتن وکلای متخصص در این موضوع، زمینه را جهت انتخاب وکیل و همچنین آگاهی کامل در خصوص مسایل مطروحه در دعاوی بین المللی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم نموده و این آسودگی خاطر و اطمینان را به عزیزانی که در پی ثبت قراردادهای بین المللی و حل دعاوی خود می‌باشند اعطا نموده است آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و رسیدگی به دعاوی تخصصی بین المللی در هر موضوع اعلام داشته و همواره در کنار شما عزیزان می باشد.

گروه وکلای لاهه با بهره مندی از عالی ترین وکلای متخصص در زمینه دعاوی بین المللی با کمترین داوری بین المللی چیست؟? زمان داوری بین المللی چیست؟? و راهکارهای موثر برای دعاوی ایرانیان خارج از کشور و بازرگانان و تاجران محترم آماده خدمت رسانی و مذاکره جهت هرگونه موجود در این زمینه می باشد.

وکیل متخصص در زمینه حقوق بین الملل با دانش و تجربه خود و همچنین با ایجاد دکترین اقدام به ایفای نقش نموده و با علم خود نسبت به انعقاد قرارداد های بین المللی و همچنین حضور در مقام دفاع در پرونده های بین المللی نقش به سزایی در کسب نتایج مثبت در این موضوعت دارد.

جهت مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات با گروه وکلای بین المللی لاهه تماس بگیرید.

مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

 مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

یکی از مهمترین راه کارهای قانونی برای حل اختلافات بین طرفین دعوا در هر شرایطی، ارجاع دعوا به داوری می باشد. در خصوص حل اختلافات بین طرفین یک قرارداد ،به خصوص در قراردادهای بین المللی، بهترین راه ارجاع دعوا به داوری می باشد .

در بیانی واضح تر بهتر است بگوییم که داوری، صلح و حل اختلاف یکی از کارهای قانونی برای حل اختلافات بین طرفین دعوا در هر شرایطی، ارجاع دعوا به داوری می باشد.

مفهوم داوری در ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376/06/26

تعریف داوری از منظر قانونگذار ایران

مطابق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 76 داوری عبارتست از: « رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی »

و مطابق بند ب همان قانون : « داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه

احصاء عناصر و ارکان مقوم داوری

 • داوری همواره مسبوق به یک دعوا و اختلاف است.
 • در داوری همواره شخص ثالثی غیر از طرفین مداخله دارد.
 • داوری همواره موجب تخصیص و نفی صلاحیت دادگاه است.
 • رای داوری لازم الاجرا است.

مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

انطباق تعریف قانونگذار با عناصر احصا شده برای داوری

 • اختلاف بین متداعیین = (رکن و عنصر اول: داوری همواره مسبوق به یک دعوا و اختلاف است)
 • در خارج از دادگاه = (رکن و عنصر دوم : داوری همواره موجب تخصصی و نفی صلاحیت دادگاهها است)
 • دخالت شخص ثالث در داوری = ( رکن و عنصر سوم : به هروسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی)
 • لازم الاجرا بودن رای داوری = (رکن و عنصر چهارم : رفع اختلاف که همان صدور رای قطعی و لازم الاجرا است و در بند 1 ماده 35 همین قانون (قانون سال 76) با صراحت بیشتری آمده است. مطابق این ماده :« به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و(34)، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(6)، ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.»

مضافاً، ارکان و عناصر احصا شده برای داوری، به نوبه خود موجبی برای تمییز و تفکیک داوری از تاسیسات حقوقی مشابه نظیر سازش و کارشناسی هستند چرا که به ویژه، این دو تاسیس حقوقی، به دلیل بعضی تشابهات در عناصر موصوف، با داوری مشتبه می شوند.

تمییز داوری از تاسیسات حقوقی مشابه

 • اولاً، دعوا و اختلاف وجود دارد
 • ثانیاً، شخص ثالثی به عنوان سازشگر یا کارشناس مداخله دارد

تمیز داوری از نهاد سازش

تعریف سازش

 • پروسه و روشی است که طی آن شخص ثالثی به نام سازشگر بنا به خواست طرفین، در اختلاف پیش آمده مداخله می کند تا با ارائه راه حل میانه، دیدگاههای متعارض طرفین اختلاف را به یکدیگر نزدیک و دعوا را با رضایت و مصالحه طرفین خاتمه دهد.
 • ولی، رای و نظر سازشگر همانند رای داوری، به حکم قانون، لازم الاجرا نیست (طرفین بنا بر اصل اولی می توانند از نظر سازشگر اعم از آنکه به صورت کتبی باشد یا شفاهی، تبعیت نکنند)
 • توافق به طریق سازش، علی الاصول موجب نفی صلاحیت دادگاهها نیست یعنی، دادگاهها در فرض ملاحظه شرط سازش در قرارداد اصلی، می توانند به رسیدگی خود در ماهیت دعوا و اختلاف ادامه دهند و ناگزیر نیستند همانند فرض شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند. ولی، در عمل در دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد.
 • البته، الزام به انجام تعهد در فرض استنکاف یکی از طرفین از انجام تعهدات مقید در نظریه سازشگر در فرض پذیرش مفاد آن از طریق امضای صورتجلسه سازش، امر دیگری است که باید در قالب یک دعوای حقوقی در محاکم مطرح شود.
 • پروسه سازش با توجه به اهمیت فوق العاده آن در حل و فصل دعاوی و اختلافات، امروزه بخشی از مقررات داوری سازمان های داوری ملی و بین المللی را بخود اختصاص داده است.

تمیز داوری از نهاد کارشناسی

 • تعریف کارشناس: کارشناس بنابر خواست طرفین اختلاف و یا با انتخاب توسط دادگاه، در موضوع مورد اختلاف، نظر تخصصی و فنی ارائه می دهد.
 • ولی، نظر کارشناس بر طرفین یا دادگاه تحمیل نمی شود و لازم الاجرا نیست.
 • همانند مورد سازش، نظر کارشناس علی الاصول نباید موجب نفی صلاحیت دادگاهها شود یعنی، دادگاهها در فرض ملاحظه شرطی که حل اختلاف را بدواً به نظریه یک یا چند شخص بنام کارشناس منوط کرده است، می توانند به آن توجه نکرده و به رسیدگی خود در ماهیت دعوا و اختلاف ادامه دهند و ناگزیر نیستند همانند فرض شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند. ولی، در عمل در دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد .
 • استثناء: کارشناسی کیفی: شخص متخصصی است که هدف از انتخاب وی این است که علاوه بر اعلام رای و نظر در خصوص اصل موضوع اختلاف (مثلاً اینکه آیا کالای تحویلی داوری بین المللی چیست؟? مطابق نمونه قراردادی است یا خیر، مضافاً در صورت اختلاف کالای تحویلی با نمونه قراردادی)، نسبت به تعیین مبلغ مابه التفاوت نیز اقدام نماید. بنظر میرسد چنین کارشناسی، قطع نظر از عنوان آن، در ماهیت امر نوعی داوری است!

فرض داور شدن شخص حقوقی در داوری های ملی و بین المللی

در داوری های بین المللی در حقوق ایران با توجه به تعریف قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون سال 76 امکان داور شدن شخص حقوقی مسلم است.

سوال: آیا در حقوق ایران، در داوری های ملی نیز شخص حقوقی می تواند داور شود (امکان ارجاع اختلاف به داوری سازمانی)؟

پاسخ: در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی باید جستجو شود : «كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.»

با توجه به واژه نفر که ملاک برای شمارش شخص حقیقی است، پاسخ ظاهراً منفی است، ضمن آنکه قانون ایین دادرسی مدنی در سال 79 تصویب و موخر بر قانون سال 76 است (قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر می خواست باید می گفت چرا که در سال 76 درخصوص داوری های داوری بین المللی چیست؟? بین المللی تعیین تکلیف کرد).

به اعتقاد ما، علیرغم ماده 454، در داوری های ملی در حقوق ایران، شخص حقوقی می تواند داوری را بر عهده گیرد و چنین شرطی در قرارداد تجاری بین طرفین ایرادی ندارد. چرا که:

 1. قانونگذار در بند الف قانون سال 76 علیرغم آنکه قانون مزبور به داوری های بین المللی اختصاص دارد، از داوری بطور کلی و بدون قید ویژگی ملی یا بین المللی تعریف کرده است یعنی این تعریف، نظر قانونگذار ایران در مورد مفهوم داوری بطور کلی است.
 2. اگر اینگونه نبود نیازی به ارائه تعریف جداگانه از داوری بین المللی بشرح بند ب ماده 1 نبود: بند ب ماده قانون سال 76: «داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»
 3. مرکز داوری اتاق ایران که یک موسسه ارائه دهنده خدمات داوری است در ماده 2اساسنامه آن که به تصویب قانونگذار رسیده است هدف از ایجاد مرکز را رسیدگی به داوری های ملی و بین المللی قرار داده است : «موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.»

ایرادات

 1. تعریف ارائه شده از داوری مربوط به داوری های بین المللی است پس در داوری های ملی امکان داوری شخص حقوقی با توجه به واژه «نفر» مقید در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
 2. ماده 2 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، استثنایی بر اصل عدم امکان داوری شخص حقوقی در داوری های ملی در حقوق ایران است که یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز داوری بین المللی چیست؟? بر همین امر تصریح دارد.

نتیجه: موضوع اختلافی است و تا تصویب قانون جامع داوری بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم و ششم باید صبر کرد.

خدمات مشاوره تخصصی و حقوقی یسرا در خصوص مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

برای آگاهی و کمک گرفتن درخصوص داوری در حوزه استارتاپ داوری بین المللی چیست؟? ها یا کسب و کارهای اینترنتی یا داوری در هر زمینه ای از افرادی آگاه، درخصوص موفقیت و پیشرفت در پرونده استارتاپ تان می توانید به تیم تخصصی و حقوقی یسرا مراجعه کنید که با وجود وکلا و کارشناسان حقوقی به این دلیل که دوره‌هایی تخصصی را در هر زمینه ای از جمله کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها و مصادیق آن را به طور خاص می‌گذرانند و کسانی هستند که شما با اطمینان می‌توانید کار خود را به آن‌ها بسپارید و شما را راهنمایی کنند. با گرفتن مشاوره اولیه و اطلاعات در حوزه مشکلات استارتاپی و کسب و کارتان شما می‌توانید از گرفتن مشاوره و خدمات تخصصی اطمینان کامل داشته باشید.

تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی در خصوص داوری،صلح و حل اختلاف و یا داوری در قوانین داخلی و بین المللی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند. در مشاوره آنلاین داوری بین المللی چیست؟? شما داوری بین المللی چیست؟? میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی داوری بین المللی چیست؟? تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.

اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.

تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.

داوری بین المللی

افراد ، شرکتها و دولتهای درگیر در اختلاف بین المللی چه به راهکارهای سیاسی متوسل شده باشند یا خیر ، می توانند به روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی رجوع نمایند. بدیهی است که در بیشتر موارد راهکارهای سیاسی علاوه بر هزینه های کمتر سرعت عمل بیشتری نیز خواهند داشت. به طور کلی روشهای حقوقی را می توان در دو قسمت داوری و قضائی مورد مطالعه و بررسی قرار داد

الف- روش های داوری

داوری بین‏ المللی فرایند حل‏ و‏فصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم می‏شود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم می‏شود

به داوری گفته می‏شود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا می‏کند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، ‏‏برای حل ‏و ‏فصل مسالمت‏آمیز روش داوری را انتخاب می‏کنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید

‏‏در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، ‏‏‏‏بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف ، حل ‏و‏ فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل ‏و‏ فصل مسالمت‏آمیز اختلافات بروکسل1927 متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند

از نظر نهادی، دو نوع داوری، ‏‏نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، ‏‏داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین‏المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند

دیوان دائمی‏ داوری

داوری تجاری بین ‏المللی

مرکز بین ‏المللی حل‏و‏فصل اختلافات سرمایه‏ گذاری

مرکز داوری و میانجی گری سازمان جهانی مالکیت معنوی

مکانیزم حل‏ و‏فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

دادگاه داوری ورزش

انجمن داوران دریایی

بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند

در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند. در واقع، این نوع داوری معمولا ‏‏انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حل‏ و‏فصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی با همکاری وکلای بین المللی آماده انجام داوری بین المللی برای افراد و شرکتها در محاکم داوری بین المللی تجاری و غیر تجاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا