اموزش معامله گری

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

بورس اوراق بهادار

اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مبتنی بر ریسک

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار استفاده از اکسپورت در بورس ایران سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند

بررسی تأثیر دستکاری قیمت بر کارایی بازار در بورس اوراق بهادر تهران

در این پژوهش به بررسی تأثیر دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده بر کارایی بازار پرداخته شده است. برای این منظور با انتخاب نمونه ای شامل 288 شرکت که شامل 144 مورد دستکاری قیمت رخ داده به روش ورود سفارش اغواکننده در دوره سه ماهه منتهی به زمستان 94 که به ایجاد 14,516 مشاهده منجر گردید پرداخته شد. با جمعآوری داده های مورد نیاز برای این شرکت ها در این دوره به بررسی تأثیر متغیرهای دستکاری قیمت و نوسان بازدهی بر متغیرهای شکاف عرضه و تقاضا و حجم معاملات به عنوان متغیرهای اندازه گیرنده کارایی بازار پرداخته می شود. از آنجائیکه مدل مورد بررسی دارای دو بعد مقطع و زمان می باشد از رگرسیون دادههای پنل جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شدنتایج نشان می دهد که پیش از وقوع دستکاری قیمت، شکاف عرضه و تقاضا افزایش و با وقوع دستکاری قیمت این شکاف کاهش می یابد. همچنین سهام با حجم معاملات بالا برای دستکاری قیمت مستعد می باشند. این نتایج بیانگر این است که بازار سهام به دستکاری قیمت واکنش نشان داده و معیارهای کارایی خود را بهبود بخشیده است. حضور سرمایه گذاران جستجوکننده اطلاعات که به پیروی از دارندگان اطلاعات نهانی دستکاری کننده قیمت، به معامله می پردازند در ایجاد چنین شرایطی موثر بوده است.

نقد شوندگی دارایی ها، عملکرد، شرایط بازار و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: شواهدی از صندوق های مشترک سرمایه گذاری در ایران

منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی ها از خود بروز می دهند، می توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی ها برجذب یا خروج منابع از صندوق ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی ها بر خالص جریان نقد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و خالص جریان های نقد خروجی در صندوق های سرمایه گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می گردد.

تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

تحلیل حقوقی- اقتصادی نهاد سه گانه حسابرسی از منظر حاکمیت شرکتی

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

3 29 پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL

http://www.jamv.ir/article_115411_d8a80528b4fe4619ba85045cb4fcb292.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس

http://www.jamv.ir/article_118310_3577566361c29b93195764307ba85df4.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

http://www.jamv.ir/article_118350_215a7a0f5e97d47af767ce0f09c7cd0a.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ابراهیم عنایت پور شیاده

http://www.jamv.ir/article_118359_84ea51aa79f0425f603be8ca3897b761.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها

سید مصطفی حسن زاده دیوا

http://www.jamv.ir/article_118366_7252045bea3d8fdcd36d9b7609586f99.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 استفاده از اکسپورت در بورس ایران 29 بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد)

http://www.jamv.ir/article_118367_5a87eac9db711210e891f4910134db7b.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود

http://www.jamv.ir/article_118368_7c256d86cf75dde363b94697ce33205c.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود)

محسن حق وردی زاده

http://www.jamv.ir/article_118370_b2e391a7251470a96e4f599122d7c0dc.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

http://www.jamv.ir/article_118505_02d70f8ca00491f324296fc17294d76d.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد)

​چگونه برای موفقیت در بورس به اطلاعات با کیفیت دسترسی داشته و بهتر تصمیم گیری کنیم؟

در طول روز حجم زیادی از اطلاعات در بورس تولید می‌شود که برای موفقیت در معاملات باید آنها را تحلیل کرد. امّا تحلیل این حجم از اطلاعات کاری مشکل و زمانبر است. برای همین تکنولوژی‌های جدید به کمک سرمایه‌گذاران آمده‌اند تا در زمانی کوتاه بتوانند حجم زیادی از اطلاعات را تحلیل کنند. در ادامه برخی از این تکنولوژی‌ها بهمراه نمونه داخلی آنها معرفی شده‌اند.

​چگونه برای موفقیت در بورس به اطلاعات با کیفیت دسترسی داشته و بهتر تصمیم گیری کنیم؟

  • انتخاب سهم با هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌های تحلیلی ابزارهایی فراتر از فیلترنویسی
  • تحلیل متن، از حذف اطلاعات کم اهمیت تا دسته بندی و سنجش مثبت یا منفی بودن متن
  • نوع نمایش اطلاعات با اهمیت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید

برای اینکه بتوانیم در بازار بورس موفق باشیم باید به خوبی بازار و سهم‌های مختلف را تحلیل کنیم تا بتوانیم از میان گزینه‌هایی که داریم در زمان مناسب بهترین انتخاب را داشته باشیم.

امّا حجم اطلاعاتی که در دسترس ما است بسیار زیاد است. از اطلاعات صورت‌های مالی گرفته تا هزاران پیامی که در شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل و معرفی سهم در طول روز تولید می‌شوند داده‌هایی هستند که برای تحلیل در اختیار داریم. قطعاً یک معامله‌گر نمی‌تواند این حجم از اطلاعات را به تنهایی تحلیل کند چون نیاز به زمان و تلاش بسیار زیادی است.

تکنولوژی‌های جدید به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم برای تحلیل اطلاعات دقت بیشتری داشته و در عین‌حال زمان کمتری صرف کنیم. از فیلتر کردن اطلاعات مهمتر بورسی مطابق با نیازهای سرمایه‌گذار تا انجام تحلیل‌های اتوماتیک و معامله با استفاده از خروجی تحلیل‌ها کارهایی است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این تکنولوژی‌ها انجام دهند. در ادامه به برخی از این تکنولوژی‌ها و کاربردهایشان خواهیم پرداخت.

انتخاب سهم با هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌های تحلیلی ابزارهایی فراتر از فیلترنویسی

اگر حتی مدت کوتاهی در بورس فعالیت داشته و اقدام به خرید و فروش کرده‌ باشید احتمالاً کم‌ و بیش با مفهوم فیلترنویسی آشنایید. در فیلترنویسی با توجه به اطلاعاتی که در دسترس است می‌توانیم سهم‌های مورد نظر خود را فیلتر کرده و بجای آنکه تعداد زیادی سهم را تحلیل کنیم، تعداد سهم‌ها را محدود کرده و مواردی را تحلیل می‌کنیم که برخی از ویژگی‌های مورد نظر ما را داشته‌اند. امّا در فیلترنویسی اطلاعاتی که به آنها دسترسی داریم محدود است. ضمناً در زمان استفاده از فیلترنویسی حتماً باید نگاهی هم به وضعیت کلی بازار و استراتژی معاملاتی خود داشته باشیم. زیرا معمولاً در بازار نزولی شانس موفقیت در خرید پایین‌تر است.

با استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌ها می‌توان حجم بسیار زیادی از اطلاعات را تحلیل و در نهایت به یک خروجی با کیفیت‌تر دست یافت. برای مثال فرض کنید که سهام وغدیر (هلدینگ غدیر) را در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم در یک فرصت مناسب وارد این سهم شویم. آیا می‌توانیم قبل از ورود نسبت به رفتار حقوقی سهم اطمینان داشته و بدانیم که معاملات حقوقی بیشتر در جهت حمایت بوده یا در جهت کنترل قیمت است؟ با کمک هوش‌مصنوعی و تحلیل داده می‌توان رفتار حقوقی تمام سهم‌های بازار را بررسی کرد. الگوریتم‌ها به ما کمک می‌کنند تحلیل‌های عمیق‌تری داشته باشیم، در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم و در نهایت بازدهی بیشتری کسب کنیم.

شما می‌توانید با ثبت نام در سایت تلبورس الگوریتم‌هایی دسترسی داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر برای خرید سهام به شما کمک می‌کنند.

تحلیل متن، از حذف اطلاعات کم اهمیت تا دسته بندی و سنجش مثبت یا منفی بودن متن

بازار بورس چیزی فراتر از معاملاتی است که روی تابلو رخ می‌دهد. تابلوی سهم نشان‌دهنده‌ی کشمکش‌ها، تحلیل‌ و انتخاب‌های هزاران بازیگر مختلف است که هر یک با توجه به چشم‌اندازی که از آینده داشته اقدام به خرید یا فروش کرده است. شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مختلف از مهمترین منابعی است که در آن افراد تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذراند. تعداد زیاد کانال‌ها و تحلیل‌هایی که در طول روز ارائه می‌شود موجب می‌شود که یافتن تحلیل‌ها و اخبار مربوط به یک موضوع یا سهم خاص کار دشواری باشد.

امّا با بکارگیری هوش مصنوعی و تحلیل متن می‌توان به سادگی به اطلاعات مورد نظر دسترسی استفاده از اکسپورت در بورس ایران داشت. فرض کنید شما می‌خواهید بدانید که چه پیام‌ها و اخباری در رابطه با تحلیل سهم فولاد وجود دارد. نرم‌افزارهای پیشرفته و حرفه‌ای به شما کمک می‌کنند تا به راحتی با جستجوی نماد یا موضوع مورد نظر، تمامی اخبار و تحلیل‌هایی که درباره‌ی فولاد تولید شده‌اند به شما نمایش داده شود.

با این وجود تکنولوژی‌های مرتبط با تحلیل متن از این هم فراتر رفته‌اند! ممکن است در باره‌ی سهم فولاد بیش از 100 پیام در روز داشته باشیم و اینجاست که باز مسئله زمان مطرح می‌شود. هوش‌مصنوعی به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم که چه تعداد از این پیام‌ها مثبت، منفی یا خنثی بوده‌اند. بنابراین با تغییر لحن و نوع تحلیل‎ها می‌توانیم متوجه شویم که برای هر سهم در حال حاضر لحن پیام‌ها چگونه است و در گذشته لحن پیام‌های چگونه تغییر کرده است. با این کار در حقیقیت بجای خواندن تعداد زیادی از پیام‌هایی که در طول ماه‌ها تولید شده‌اند می‌توانیم با نگاه به یک نمودار ساده از وضعیت سهم در شبکه‌های اجتماعی و دیدگاه افراد نسبت به آن اطلاع پیدا کنیم.

نوع نمایش اطلاعات با اهمیت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید

2

در گذشته که آمار و اطلاعات کمتری وجود داشت نمایش داده‎ها کار ساده‎ای بود و به همین دلیل کمتر به نوع نمایش اطلاعات اهمیت داده می‌شد. به مرور زمان و با رشد حجم داده‌ها و تنوع آنها انتخاب اطلاعات مهم، ترکیب و نمایش نمایش اصولی این اطلاعات تبدیل به کاری تخصصی شده. برای مثال تابلوخوانی، بازارخوانی و در کل تحلیل اطلاعات بازار از جمله کارهایی است که یک تحلیل‌گر ممکن است بصورت روزانه انجام دهد. امّا اگر اطلاعات مهم و مرتبط را در کنار هم نگذاریم و یا محاسبات‌مان را با استفاده از اطلاعاتی انجام دهیم که بصورت اصولی نمایش داده نشده، در تحلیل‌هایمان دچار خطا می‌شویم. لذا از سرویس‌هایی استفاده کنید که در نمایش اطلاعات به محاسبات و ارتباطات دقت کرده و داده را به صورت اصولی نمایش می‌هند.

اکسپرت بورس ورنا | استراتژی معاملاتی ویژه بورس تهران

اکسپرت بورس ورنا | استراتژی معاملاتی ویژه بورس تهران

اکسپرت ورنا با طراحی و بکارگیری 12 اندیکاتور فوق حرفه ای، ویژه بورس تهران تولید شده است و به تریدر هشدارهای صوتی و نمایشی دقیق ورود و خروج به سهام مختلف را اعلام می کند. همچنین این اکسپرت به صورت انحصاری برای هر مشترک در دوره های 1، 3، 6 و 12 ماهه و با شماره اکانت مفیدتریدر کاربر، فعال و ارائه می گردد.

توضیحات محصول

این سیستم طوری طراحی شده است که برای هر معامله گری بسیار قابل فهم بوده و نیازی به دانش تحلیل تکنیکال نیست. به راحتی می توانید با هشدار های ورنا اقدام به خرید یا فروش نمایید.

اکسپرت بورس ورنا ویژه نرم افزار مفیدتریدر طراحی شده است و قابل استفاده برای تمامی معامله گران خواهد بود دانلود نرم افزار مفید تریدر | مشاهده فیلم های راهنمای مفید تریدر

4.5 امتیاز از 43 نظر
حبیب الله قدم زاده

سلام ببخشید چرا نسخه دمو را برداشتین می خواستم اول اکسپرت بورس را امتحان کنم بعد اگه جواب داد تست کنم لطفا اگه ممکنه نسخه دمو را برام بفرستین تا اگه خوب بود بخرم متشکرم

عبدالناصر صالحیان

سلام می توانید برنامه یا اگسپرتی تهیه کنید تا با مسئولیت خودمان سیگنالهای معرفی شده توسط اگسپرت بورس را بصورت اتومات خرید و فروش کنیم

فاپول

سلام اگه اکسپرت خارجی خاصی مد نظرتون هست تلگرام پیام بدید 09135252109

عبدالناصر صالحیان

سلام قبل از خرید چگونه نسخه دمو را برای تست تهیه کنم ؟

فاپول

سلام شماره اکانت مفیدتریدر خود را به شماره 09135252109 تلگرام کنید

محمدرضامظاهری

سلام نسخه آزمایشی داره تا تست بگیریم اگر خوب بود بخریم یا فیلم آموزشی

فاپول

سلام بله برای دریافت اشتراک رایگان 7 روزه لطفا به شماره 09135252109 در تلگرام پیام بدید

جهت بررسی لطفا دموی اکسپرت رو برام ارسال کنید، ممنون

فاپول

سلام وقت بخیر، لطفا با پشتیبانی در تلگرام ارتباط بگیرید 09135252109

چرا سایت فاپول ابنقدر پیچیده شده اصلا لینک خرید و دانلودش معلوم نیست چه جوری و کجاست دو ساعت ورود و کیف پول و. نمیشه لینک خرید و دانلود را همون زیر محصول بزارید

اکسپرت ورنا

سلام وقت بخیر، به مرور طراحی بهتری از صفحات ارائه خواهد شد.

abedinsheykh

سلام فایل دمو کار نمیکنه دانلود نمیشه لطفا راهنمای کنید تشکر.

اکسپرت ورنا

سلام ایمیل شد، موفق باشید

عابدین شیخ

سلام نسخه دمو دانلود نمیشه . راهمنای کنید تشکر.

اکسپرت ورنا

سلام وقت بخیر، نسخه دمو ایمیل شد، موفق باشید

آهای بورس
فاپول

اشتراک ماهیانه 60 هزار تومان / در بالای همین صفحه سمت چپ قیمت موجوده

سلام و خسته نباشید ببخشید میگم نرم افزاری برا گوشی وجود داره که تحلیل و تکنیکال رو انجام بده و اگه هست ممنون میشم راهنماییم کنین

فاپول

سلام برای تکنیکال قوی باید از ابزار بهتری استفاده کنید. نرم افزار قوی که بتونه کمک تحلیلی باشه برای موبایل تا الان یزی پیدا نشده، البته از متاتریدر نسخه موبایل میتونید استفاده کنید و تحلیل کردن روی این دیواس ها کار سختیه

محمدرضا

من برای فارکس میخوام استفاده کنم، ممکن هست؟

فاپول

این نسخه مخصوص بورس ایران هستش

سلام ، این اکسپرت توی بازار این روزها که همه نمادها منفیه میتونه سودآور باشه ؟

فاپول

سلام ، تحلیل تکنیکال چه در مثبت چه در منفی کاربردیه، این اکسپرت هم تکنیکال نوینه و تماما اندیکاتوره

mo997894

سلام چجوری سیگنال های خرید و فروش رو در گوشی فعال کنیم

سیاوش

این سوال چند بار مطرح شده ولی پاسخ روشنی ارایه نشده.
آیا ورنا به صورت خودکار همه نمادهای بورسی و فرابورس رو رصد می کنه و هشدار خرید و فروش می ده یا خودمون باید نماد اضافه کنیم تا ورنا بررسی کنه و سیگنال بده.

فاپول

سلا خیر، نماد هایی که شما خودتون چارتش رو باز کنید و ورنا روش فعال باشه بررسی میشه

pouriya.moshaver

سلام..شماره اکانت و شماره سفارش را تلگرام کردم..امالینکی فرستاده نشد..راهنمایی لطفا؟؟

فاپول

سلام وقت بخیر، در ساعات اداری ارسال میشه خدمتتون

amirrezachoobdar

سلام من این اکسپرت رو خریدم اما لینک دانلود برای من ارسال نشده

فاپول

سلام، لینک دانلود بعد از اینکه شماره اکانتتون رو برای پشتیبانی فرستادید و اکسپرت فعال شد ، ارسال میشه

منصور

سلام و خسته نباشید
چگونه میتوان به کمک این اکسپرت، پس از آن که سیگنال ورود آن صادر شده است در میان راه سهم را خریداری نمود؟ یا به عبارت دیگر اهداف قیمتی در این اکسپرت مشخص است؟

شایان

سلام دوست عزیز
آیا اکسپرت ورنا حد ضرر هر معامله رو هم میده یا فقط نقاط ورود و خروج؟

فاپول

سلام شایان عزیز؛ ورنا فقط هشدار ورود و خروج داره اما به ندرت اگر سیگنال خریدی صادر شد و قیمت افت کرد اکسپرت سریعا سیگنال فروش صادر میکند که همان سیگنال حدضرر نیز خواهد بود

سلام
این اکسپرت فقط سیگنال خرید میده؟
معامله خودکار انجام نمیده؟
توی نظرات نوشته بودند که فقط با کارگزاری مفید میشه معاملات خودکار انجام داد ، سایر کارگزاری ها نمیشه ؟
با تشکر

فاپول

سلام ، وقت بخیر، بله سیگنال خرید فروش، معامله خودکار فعلا تو بورس ایران فعال نشده و مربوط به اکسپرت ما نیست، تفاوتی نداره از کدوم کارگزاری استفاده میکنید. فقط از نرم افزار مفیدتریدر استفاده کنید و حساب دمو بسازید.

علیرضا

من سهام غگلستا رو با سیگنالی که صادر کرده بود خریدم.
ولی یک ماهه که هیچ سودی نکردم.و با 200 هزار تومان ضرر فروختم

فاپول

نماد #غگلستا دقیقا یک ماه گدشته در استراتژی ورنا سیگنال فروش بوده علیرضا عزیز، چطور خرید داشتید؟ آخرین سیگنال خرید غگلستا مربوط به 9 روز پیشه که اونم تا قیمت فعلی 9 درصد سود داشته.
لطفا قوانین و شرایط ورود رو مجدد بررسی بفرمایید. و همیشه 4 الی 5 سهم از سیگنال های معتبر ورنا رو ورود کنید. تک سهم شدن در بورس توصیه نمیشه

سلام
اكسپورت روى گوشى موبايل قابل نصب هست؟

فاپول

سلام نرم افزار اصلی باید روی سیستم نصب باشه حتما، برای گوشی میتونید اپ رو نصب کنید که فقط هشدارها براتون بیاد

لینک نسخه دمو کار نمیکنه لطفا بررسی کنید

فاپول

سلام حسام عزیز، لینک دانلود بررسی شد، مشکلی وجود نداشت

رضایی

سلام ، وقت بخیر . واسه ارسال سیگنال از طریق اس ام اس باید حتما اون لحظه به نرم افزار وصل باشی یا نرمافزار به اینترنت وصل باشه ؟ منظورم اینه که واسه ارسال SMS نیاز به انلاین بودن هست یت خود برنامه از طریق هسته مرکزی که داره سهامی که بهش دادی رو تحلیل میکنه و پیام ارسال می کنه ؟ ایا امکان اضافه کردن اندیکاتور دیگه به کاربر داده شده ؟(ارسال اس ام اس مد نظرمه) حداکثر چندتا سهم میشه به داخل برنامه ذخیره کرد جهت تحلیل و ارسال پیام؟
تشکر

فاپول

سلام وقت بخیر، نرم افزار اسمس ارسال نمیکنه، روی اپلیکیشن متاتریدر5 در گوشیتون نوتیفیکیشن ارسال میشه

nimamin721

خرید کرم لینک ندارد ممنونمیشم رسیدگی کنید

فاپول

سلام تلگرام به این ایدی پیام بدید @farhadtl

nimamin721

مسلام من دوره یکماهشو گرفتم اما لینک دانلود نداشت ممنون میشم به ایمیلم بفرستید

فاپول

سلام تلگرام به این ایدی پیام بدید @farhadtl

جلال فرجام

سلام خسته نباشید.این اکسپرت واقعا تو سهام مرقام سیگنال های خوبی داده.امکانش هست روی سهام دیگه ای هم تست بشه؟سوال بعدی اینه که آیا خوده سیستم به صورت خودکار آبدیت میشه یا نه؟ممنون

فاپول

سلام خیر متاسفانه، سهم مرقام هم صرفا جهت نمونه ارائه شده، سایر سیگنال ها در سایر سهام هم با همین استراتژی و با همین داده های بازار انجام شده است.

سلام وقتتون بخیر. میخواستم بدونم امکان تست این اکسپرت وجود داره یا نه؟ اگر. داره راهنمایی کنید ممنون میشم

فاپول

سلام بله شما میتونید نسخه دمو رو بالای همین صفحه دانلود و تست بفرمایید. نسخه دمو فقط روی نماد مرقام با همه امکانات فعال است

الیاس

سلام
به نظر خیلی خوب میاد
چند تا سوال داشتم
1- آیا این نرم افزار خودش تمام سهم های بورس و فرابورس را رصد میکنه و سیگنال ورود و خروج میده، یا اینکه ما خودمون باید یه تعداد سهام را بهش بدیم تا نرم افزار بهمون سیگنال ورود و خروج بده؟
2- خود نرم افزار اتوماتیک یه پیام سیگنال ورود و خروج میده یا ما خودمون با نگاه کردن به اندیکاتورها باید تشخیص بدیم ورود و خروج را ؟
3- منظور از اکانت مفید تریدر، همون اکانت دمو هست که اکثرا میسازن و از مفید تریدر استفاده میکنن؟ یعنی با همون اکانت دمو روی مفید تریدر قضیه حله؟ چون من از کارگزاری دیگه ای استفاده میکنم
4- آیا اکسپرت برای معاملات فارکس هم آماده شده یا نه؟
ممنون

فاپول

سلام الیاس عزیز
۱. شما باید چارت سهم های مورد نظرتون رو باز کنید و با قالب پرنا اجراش کنید، مهم نیست چند سهم رو با ورنا باز میکنید
۲. نرم افزار خودش سیگنال میده + شما خودتونم میتونید از روی چارت تحلیل بفرمایید
۳. بله همون اکانت دمو برای فعال سازی اکسپرت مورد نیازه
۴. اکسپرت ورنا دو نسخه مجزا برای بورس و فارکس داره، در حال حاضر نسخه بورس منتشر شده ،نسخه فارکس انشالله بعد از عید

sinaghasemi1372

سلام.
این اکسپرت خیلی خوب کار میکنه با سیگنال های دقیق خرید و فروشش کار رو برای تریدر ها خیلی راحت کرده
بدون اینکه هیچ تحلیلی بلد باشیم خیلی راحت میتونیم ترید کنیم
واقعا جا داره تشکر کنم از آقای عبدی بابت طراحی این نرم افزار.

javid2495

با سلام ببخشیدمن اشترام یک ماهه خریدم ولی مبتدی هستم راهنمایی ها جهت کار با این نرم افزار کافی نیست صفر تا صد نصب و راه اندازی آن را لطفا برام بزارید

فاپول

سلام جاوید عزیز، شماره سفارشتون + شماره اکانت معرفی شده رو برامون تلگرام بفرستید تا ابتدا اکسپرت رو براتون فعال کنیم. و همه فایل های اموزشی و لینک ها رو براتون بفرستیم

ارمین

سلام یه سوال داشتم. ایا در بورس ایران با استفاده از اکسپرتها امکان انجام معاملات خودکار مثل چیزی که در فارکس هست وجود داره؟

فاپول

سلام به فقط در شرایطی که شما از کارگزاری مفید استفاده کنید و در نرم افزار مفیدتریدر اکانت real از کارگزاری مفید دریافت کنید

محمود

سلام
با تشکر از تیم قدرتمند ورنا
برنامه ای بسیار کار بردی چه برای مبتدی و چه حرفه ای جهت ورود و خروج با اطمینان بالاتر به سهم
موفق باشید

فیلسوف

سلام و خسته نباشد
من نسخه دمو رو نصب کردم ولی با کپی کردن به روشی که گفتید template اضافه نشد مجبور شدم مستقیم از داخل برنامه اندیکاتورها رو اضافه کنم. الان هم اون دایره های تارگت و خطوط رو نشون نمی ده.
نسخه دمو رو روی ویندوز 8 داشتم مشکلی نداشت ویندوز رو عوض کردم به 10 این مشکل رو دارم.
ممنون راه نمایی کنید اگر کار کنه اشتراک بگیرم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا