پلتفرم معاملاتی در ایران

ثمن معامله چیست؟

املاکخدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که ثمن معامله چیست؟ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن ثمن معامله چیست؟ یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

ثمن معامله چیست؟ | وکیل مطالبه ثمن معامله

ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست؟ به چه چیزی ثمن معامله گفته میشود؟ وکیل استرداد ثمن در دعاوی حقوقی از قبیل استرداد ثمن چگونه عمل مینماید؟ نحوه تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله چگونه است؟ نحوه عملکرد وکیل برای استرداد ثمن معامله چگونه است؟ در این مقاله به بیان این موارد پرداخته میشود.

تعریف حقوقی ثمن معامله

واژه ثمن به معنای ارزش، بها و قیمت است. ثمن معامله به بهایی گفته میشود که کالا در برابر آن معامله گردیده است. ثمن میتواند با ارزش متعارف کالا در بازار برابر، کمتر و یا حتی بیشتر از آن باشد. پس تعیین آن توسط توافق طرفین حاصل میشود. البته لازم بذکر است که امروزه در زندگی اجتماعی مردم دنیا و در سراسر آن قوانین یا دستگاه هایی بر این مقوله مهم نظارت میکنند. پس در تعریف اینکه ثمن معامله چیست میتوان اینگونه اذعان داشت ثمن به معنای بهای کالا مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز حتی عبادت هم یاد شده است.

تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات

در عالم حقوق از واژه هایی همچون بیع، بایع، مبیع، مثمن و فروشنده در کنار ثمن استفاده میشود که قصد داریم بصورت مختصر به معرفی هریک از آنان بپردازیم. چرا که عدم آگاهی با معانی آنها میتواند موجب گمراهی افراد در معاملات و استفاده از حق و حقوقشان گردد.

بایع: خریدار یا مشتری و در صورت کلی به پرداخت کننده بهاء در برابر کالای فروخته شده اطلاق ثمن معامله چیست؟ میگردد.

مبیع: کالا و یا جنسی که مورد معامله دو طرف قرار میگیرد.

مثمن: مترادف مبیع و به معنای عین موجود و یا عین موجود در ذمه که مورد معامله طرفین قرار میگیرد.

فروشنده: یکی از طرف های معامله که در قبال دریافت عوض یا ثمن معامله، کالا و جنس را به طرف دیگر تملیک میکند.

بیع: همان عقد یا قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را در ازای مالی دیگر به شخص دیگر واگذار میکند به نحوی که طرفین با انتقال مالکیت و پول صاحب آن شوند.

ثمن معامله در مبایعه نامه

 • مبایعه نامه چیست؟
 • منظور از مبایعه نامه در عرف عامه مردم چیست؟
 • آیا عرف عامه مردم چیزی متفاوت از معنای حقوقی مبایعه نامه است؟

پیش از آنکه بخواهیم درباره ثمن معامله صحبت کنیم ابتدای به امر لازم است که با مفهوم مبایعه نامه آشنا شویم. در تعریف مبایعه نامه اینطور آمده است که قراردادی است شامل قصد و اراده دو طرف معامله و رضایت آنها بر آن. که در این حین افراد مال خود را اعم از منقول و غیر منقول خرید و فروش مینمایند. در اصطلاح کلی ثمن معامله چیست؟ به این فعل و انفعال صورت گرفته بیع گفته میشود. اما نام عرفی آن همان خرید و فروش است.

در تمام معاملات بین افراد قسمت هایی وجود دارد که در آن مبالغ یا وجه توافق شده بین افراد برای بدست آوردن مال یا انتقال مالکیت قید شده است. در این حالت فروشنده مالک ثمن میشود و مالکیت خویش را در قبال مال به خریدار انتقال میدهد.

نحوه پرداخت ثمن معامله

وکیل استرداد ثمن معامله میگوید: به مجرد منعقد شدن قرارداد و امضاء آن، خریدار عهده دار وظیفه پرداخت وجه یا بهای مال مورد معامله است. که این پرداخت به طرف دیگر معامله یعنی فروشنده صورت میپذیرد. در اصطلاح حقوقی به این عمل میگویند ثمن معامله حال است. اما این عمل در عرف با نام دیگری خوانده میشود و آن معامله نقدی نام دارد. این حالت بهترین حالتی است که قانون گذار برای انجام معاملات متصور است.

اما بهرحال و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و آزادی در امر توافقات طرفین میتواند پرداخت پول در معاملات مدت دار باشد. که اصولا این امر با مشخص شدن زمان انجام آن کامل میگردد. در حالت فروش مدت دار فروشنده میبایست تا زمان شرط شده در قرارداد برای دریافت ثمن معامله خویش صبر نماید. و ایشان با پذیرفتن این چنین معامله ای حق مطالبه را زودتر از زمان تعیین شده از خود سلب کرده است. پس در حالت کلی معاملات به چند صورت انجام میشود که عبارتنداز نقدی، موجل و یا بصورت اقساطی.

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل برای استرداد ثمن در نخستین جلسه ارائه مشاوره حقوقی به شما مراجعین محترم بیان میدارد که ابتدا باید شرایط و اوضاع و احوال موجود بر قرارداد شما را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. از ابعاد مبایعه نامه و مفاد تراضی و توافق طرفین معامله آگاه شود. در برخی از قراردادها و قولنامه های عادی بعنوان مثال، ثمن معامله بصورت موجل در نظر گرفته ثمن معامله چیست؟ شده و توافق طرفین به نحوی است که اگر فی الحال یعنی پیش از موعد سررسید معین برای پرداخت ثمن، اگر دادخواست استرداد ثمن تنظیم و دعوای حقوقی تقدیم محکمه گردد، این دعوا با صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم سررسید و موعد پرداخت ثمن مواجه میگردد.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

ما میدانیم که پرداخت وجه معامله بر عهده خریدار است. و نیز همچنین که قانون به معاملات نقدی توجه خاص تری دارد. چرا که داد و ستد در یک مرحله انجام و به پایان میرسد. حال حالتی را تصور کنید که بین متعاملین عقد بیع بر سر پرداخت وجه مشکلی حادث شود. در اینجا باید گفت که اثات پرداخت وجه بر عهده خریدار است چرا که اصل بر عدم پرداخت گذاشته میشود. پر واضح است که خریدار میبایست از هر طریق ممکنی این عمل خویش یعنی پرداخت وجه را اثبات نماید. با اثبات این موضوع مشخص میگردد که ایشان به تعهد خود عمل نموده است.

بهترین راه اثبات داشتن رسید از فروشنده است که میتواند مورد استناد برای خریدار قرار گیرد. به قول معروف کمرنگ ترین نوشته ها بهتر از پررنگ ترین حافظه هاست. البته از طرق دیگری هم میشود این موضوع را اثبات نمود مثل واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا داشتن شاهدانی بر این امر که مبلغ پرداخت شده است. در صورت عدم وجود شرایط فوق الذکر دادگاه خریدار را به پرداخت وجه محکوم میکند.

وکیل برای استرداد ثمن میگوید: در دعوای حقوقی مطالبه ثمن معامله یا استرداد ثمن معامله چیست؟ ثمن معامله، چنانچه خریدار نتواند با توسل به ادله اثبات دعوا و سایر دلایلی که در دست دارد ادعای خویش را مبنی بر پرداخت ثمن معامله به فروشنده نزد محکمه به اثبات برساند، دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن در حق فروشنده محکوم مینماید.

اثبات عدم دریافت ثمن توسط فروشنده

 • آیا فروشنده میتواند عدم دریافت ثمن معامله را اثبات نماید؟
 • آیا ممکن است بایع موفق به اثبات عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار شود در حالیکه در قرارداد اقرار نموده که ثمن معامله را نقدا فی المجلس دریافت نموده است؟

پاسخ مثبت است. در صورتیکه فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن کرده باشد اما در واقع آن را تحویل نگرفته باشد در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی را دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت. زیرا رد متن مبایعه نامه یا قرارداد بر دریافت ثمن ولو بصورت نقدی اقرار نموده است.

نکته: مطالبه ثمن معامله مخصوص فروشنده است. به دیگر سخن طرح این دعوای حقوقی از اختیارات و حقوق مکتسبه بایع میباشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (به استناد قانون مدنی) صالح به رسیدگی میباشد. امروزه برای ثبت چنین دادخواستی میبایست به دفاتر الکترونیک قضائی مراجعه و با تکمیل پرونده رویه را آغاز کرد.

اگر مبلغ یا خواسته مطروحه کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ یا خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دادگاه حقوقی راسا به آن رسیدگی میکند.

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

 • الزام به پرداخت ثمن به چه معناست؟
 • چرا خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله به بایع میشود؟

وکیل استرداد ثمن میگوید: پرداخت وجه معامله یکی از مهمترین آثار بیع بشمار میرود. که میبایست در زمان بستن عقد یا قرارداد پرداخت گردد. البته اگر توافق طرفین بر غیر این موضوع باشد میتوان وجه معامله را مدت دار پرداخت نمود. در عقد بیع که ثمر آن برای دو طرف معامله است یکی ملزم به پرداخت وجه میشود در قبال بدست آوردن مبیع و دیگری ملزم به تحویل مبیع در قبال دریافت وجه که این موضوع برگرفته از ماده ۳۶۲ قانون مدنی است. حال اگر خریدار از پرداخت وجه معامله خودداری کندع فرونشنده میتواند برای به اجرا در آمدن تعهد بین خود و خریدار به دادگاه مراجعه کند

وکیل برای استرداد ثمن معامله خاطر نشان میدارد: عده ای دعوای مطالبه ثمن را با دعوای استرداد ثمن یکی میدانند و یا اشتباه میگیرند در حالی که مطالبه ثمن همانطور که گفته شد از سوی فروشنده است. اما استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح میشود که معمولا پس از خرید و فروش و واریز وجه به عللی معامله از بین رفته و خریدار پول خود را میخواهد پس بگیرد.

حقوق بایع از نظر قانون

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد. این الزام میتواند همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد در یک دادخواست مطالبه شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

برای آشنایی هر چه بیشتر با این خیار دانستن ماهیت آن خالی از لطف نیست. در ماده ۳۹۶ قانون مدنی به یک سری از اختیارات اشاره شده است که در معاملات کاربرد دارد و بر اساس به وجود آمدن آنها میتوان معامله را فسخ نمود. یکی از این اختیارات که در حقوق به آن خیار اطلاق میشود خیار تاخیر ثمن معامله است. در این خیار فروشنده میتواند در برابر خلف وعده از سوی مشتری در پرداخت ثمن از آن استفاده و معامله را از بین ببرد. این خیار به همراه سایر خیارات از جمله حقوقی است که توسط قانونگذار برای احدی از طرفین یا هردوی آنها مشخص کرده است.


وکیل مطالبه ثمن معامله

وکیل برای مطالبه ثمن معامله

باتوجه به نیاز روز افسون جامعه بشری به انجام مبادلات و معاملات که غالبا از طریق معامله کالا با پول یا ثمن صورت میپذیرد، لازم است که هم با این مفاهیم استفاده شده در قانون آشنا باشیم و هم از احکام مربوطه مطلع گردیم. در واقع با آگاهی هر چه بیشتر در این زمینه میتوان معاملاتی سالم و بدور از تنش را انجام داد. اما بهرحال این نکته که دعاوی حقوقی همچون مطالبه ثمن معامله یا تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله، دارای زاوایای گوناگون و نکات ظریف اما کاربردی است، بر کسی پوشیده نیست.

پس پیشنهاد میگردد در انجام پروسه های حقوقی خود از جمله موارد مربوط به ثمن و متعلقات دیگرش از کارشناسان خبره و وکلای متخصص و باتجربه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا استفاده نمایید. با اخذ مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکلای با تجربه ما در این زمینه هر چه راحتر به حقوق خود دست یابید.

ثمن معامله چیست؟

ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف ثمن

[ویرایش]
ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

۲ - رکن بودن ثمن در عقد بیع

[ویرایش]
ثمن همچون مثمن (مبیع) از ثمن معامله چیست؟ ارکان عقد بیع به‌ شمار می‌رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

۳ - نقد و مدّت‌دار بودن ثمن

[ویرایش]
نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

۳.۱ - بیع نقد


در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ کند

۳.۲ - بیع نسیه


در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست.

لیکن پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.

۴ - سایر احکام ثمن

[ویرایش]
با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‌شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‌گردد.


کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد.

۵ - حکم معاملات متعدد بر ثمن معامله فضولی

[ویرایش]
اگر چند بیع بر مال غیر واقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن‌که بر ثمن‌ مشخصی چندین بار واقع می‌شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هر کدام از این‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست.

۶ - عدم خیار حیوان‌ در ثمن

[ویرایش]
هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است. و در اینکه فروشنده نیز در صورتی‌که ثمن‌ حیوان باشد، این خیار را داشته باشد اشکال است، بلکه نبود آن خالی از قوت نیست‌.

۷ - بیع خیار

[ویرایش]
جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، در صورتی‌که تا مدت معیّنی عین ثمن‌ یا آنچه شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباز زند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.

منظور از ثمن معامله چیست ؟

در هر معامله‌ای خصوصا در زمینه‌ی ملک و املاک داد و ستدهایی صورت می‌گیرد که ثمن معامله به این مبحث اشاره دارد. در فرهنگ لغت فارسی از اصطلاح ثمن برای بها و نرخ استفاده می‌شود و به طور کلی این کلمه به معنای پولی است که در قبال فروش یک مال پرداخت می‌شود. اگر شما هم نمی‌دانید ثمن معامله چیست و چه کاربردی در قراردادهای ملکی دارد، با ادامه‌ی متن همراه باشید.

ثمن معامله چیست ؟

در واقع بهای یک معامله همان ثمن معامله است که باید با جزئیات کامل در توافق‌نامه‌ها مطرح شود تا خریدار و فروشنده نسبت به توافق‌های انجام شده در این زمینه پایبند و متعهد باشند.

ثمن حال: در برخی از معاملات خریدار به محض خرید یک مال هزینه‌ی آن را پرداخت می‌کند و در چنین شرایطی گفته می‌شود که ثمن معامله حال است و یا به عبارت ساده معامله نقدی است.

اما در بسیاری از معاملات که ثمن معامله در آن‌ها قسطی است، تاریخ‌های مختلفی برای تعیین زمان پرداخت پول تعیین می‌شود و خرید و فروش شکل می‌گیرد.

نحوه پرداخت ثمن معامله

حال که با ثمن معامله آشنا شدید، اجازه دهید با نحوه‌ی پرداخت آن بیشتر آشنا شویم. در هر معامله‌ای در صنعت املاک، زمانی‌که خریدار از ملک موردنظر خوشش آمد و تصمیم قطعی خود را برای خرید گرفت، به مالک خبر می‌دهد و در یک زمان مقرر به یک بنگاه‌ معاملاتی (که مورد توافق هر دو طرف قرار دارد) مراجعه می‌کنند و مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم می‌کنند. در ابتدای کار، خریدار حدود ۲۰٪ از مبلغ کل قرار داد را پرداخت می‌کند و برای مابقی هزینه با هم به توافق می‌رسند.

ثمن معامله

عرف بر این است که خریدار مابقی پول را در یک تاریخ معین پرداخت کند و کلید ملک را دریافت نماید، اما همه چیز به نحوه‌ی توافق شما بستگی دارد و ممکن است روند پرداخت شما به چند قسط تقسیم شود. اما چیزی که ثابت است، زمان دریافت کلید ثمن معامله چیست؟ است که قبل از آن باید ۸۰ درصد از هزینه‌ی ملک را پرداخت کرده باشید.

انواع روش‌های پرداخت ثمن معامله چیست؟

برای پرداخت ثمن معامله راهکارهای متفاوتی وجود دارد. اولین راهکار اینست که خریدار پول نقد به همراه خود داشته باشد و آن را به سبک معمول در اختیار فروشنده قرار دهد. این روش معمولا فقط برای بیعانه استفاده می‌شود، چون مبلغ آن زیاد نیست و قابلیت حمل دارد، اما در باقی موارد به دلیل خطر حمل پول، افراد ترجیح می‌دهند از روش‌های جایگزین پول نقد استفاده کنند.

جایگزین‌های پول نقد چه چیزهایی هستند؟

 • کارت به کارت: از جمله‌ روش‌هایی است که برای انتقال ثمن معامله بین خریدار و فروشنده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به دلیل این‌که سقف کارت به کارت حدود ۶ ثمن معامله چیست؟ تومان است، برای انتقال ثمن معاملات ملکی چندان کاربرد ندارد.
 • چک عادی: معمول‌ترین روش انتقال ثمن معامله از خریدار به فروشنده است. از طریق این چک‌، خریدار می‌تواند مبلغ مورد نظر را به فروشنده منتقل کند. این چک معمولا بین افرادی مورداستفاده قرار می‌گیرد که به همدیگر اعتماد دارند. به عنوان یک فروشنده می‌توانید این چک را از خریدار دریافت کنید، اما کلید تا زمان اتمام قسط‌ ها کلید را به وی تحویل ندهید تا از دریافت کل مبلغ تعیین شده مطمئن شوید.
 • دستگاه کارت خوان: معمولا تمامی بنگاه‌های املاکی در مغازه‌ی خود دارای یک دستگاه کارت خوان هستند، اگر به اندازه‌ی کافی به بنگاهی اعتماد داشته باشید، خریدار می‌تواند هزینه را به صاحب بنگاه منتقل کند و سپس او مبلغ را به حساب فروشنده برمی‌گرداند.
 • چک بانکی تضمین شده یا چک بین بانکی تضمین شده: این چک‌ها جزو چک‌هایی هستند که بانک‌ها آن‌ها را تضمین می‌کنند، اما به دلیل دردسرهایی که برای فروشنده یا خریدار به وجود می‌آوردند، اغلب از محبوبیت کافی بین کاربران برخوردار نیستند. چک بانکی تضمین شده چکی است که توسط بانک به تقاضای مشتری صادر و وجه آن توسط همان بانک تضمین می شود.
 • چک بین بانکی تضمین شده: چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

در معاملاتی که ثمن معامله به صورت قسطی پرداخت می‌شود، خریدار باید در زمان مقرر هزینه‌ی در نظر گرفته شده را بدون کم و کاستی پرداخت کند. اگر این پرداخت صورت نگیرد، فروشنده می‌تواند اقدام به مطالبه‌ی ثمن معامله کند. اگر خریدار ادعا کند که ثمن را پرداخت کرده، می‌بایست آن را به دادگاه اثبات کند. در صورت عدم پرداخت قسط‌ها، فروشنده می‌تواند با اثبات عدم پرداخت هزینه‌ها، قرارداد را فسخ نماید.
در صورتی هم که خریدار پول را واریز نکرده‌ باشد، اما فروشنده سند دریافت آن را امضا کرده باشد، باید ثابت کند که هزینه‌ای را دریافت نکرده است که این موضوع هم چنان توسط دادگاه برگزار می‌شود.

ثمن معامله به نرخ روز چیست؟‌ همان‌طور که‌ می‌دانید، این روزها قیمت همه چیز ثانیه به ثانیه فرق دارد. بنابراین اگر فروشنده در اثنای قرارداد از فروش خود صرف‌نظر کرد، باید هزینه‌ای که خریدار تاکنون پرداخت کرده است را به نرخ روز به وی برگرداند.

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عدم ثبت ثمن معامله در مبایعه‌نامه به معنی فسخ یا ابطال آن نیست، اما در برخی موارد ممکن است باعث مشکلاتی چه برای خریدار و چه برای فروشنده شود. از همین رو، کار عاقلانه این است که از همان ابتدا دو طرف توافق کنند که این مورد را با جزییات کامل در مبایعه‌نامه ذکر کنند. بدین ترتیب در صورت مواجهه با مشکلات نیز هر دو طرف به راحتی می‌توانند مشکل مورد نظر را پیگیری کنند.

در مواردی که خریدار به زمان‌بندی پرداخت ثمن معامله پایبند نبود و یا زمانی که فروشنده اظهار داشت که خریدار پولی را به وی پرداخت نکرده، با استناد به مدارکی که همه‌چیز در آن‌ها به طور کامل ثبت شده است، می‌توان مشکل را حل و فصل کرد.

یکی از مزیت‌هایی که ثبت ثمن معامله دارد، اینست که فروشنده به راحتی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در واقع، خیار تأخیر ثمن یکی از خیارات فسخ است و زمانی به کار می‌رود که خریدار در پرداخت ثمن تعلل می‌کند. در ایران مطابق مادهٔ ۴۰۲ قانون مدنی، اگر فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت مشخص نکرده باشند، در صورتی که سه روز از تاریخ معامله بگذرد و خریدار ثمن را نپردازد و فروشنده هم کالا را در اختیار وی نگذاشته باشد، فروشنده حق خواهد داشت معامله را فسخ کند

ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست

املاکخدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

ثمن معامله چیست

در این مقاله سعی داریم به تمام سوالات شما در خصوص ثمن معامله چیست پاسخ دهیم، پس با ما تا آخر این مطلب همرا باشید و جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

واژه ثمن به معنای ارزش، بها و قیمت است.ثمن معامله به بهایی گفته می شود که کالا در برابر آن معامله گردیده است.ثمن می تواند با ارزش متعارف کالا در بازار برابر، کمتر و یا حتی بیشتر از آن باشد.پس تعیین آن توسط توافق طرفین حاصل می شود.البته لازم بذکر است که امروزه در زندگی اجتماعی مردم دنیا و در سراسر آن قوانین یا دستگاه هایی بر این مقوله مهم نظارت می کنند.پس در تعریف اینکه ثمن معامله چیست میتوان اینگونه اذعان داشت ثمن به معنای بهای کالا مورد معامله است.از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز حتی عبادت هم یاد شده است.همانطور که می‌ دانیم هنگامی که معامله‌ ای صورت می‌ گیرد، خریدار باید وجهی را بابت خرید به فروشنده پرداخت کند.

زمانی که بین خریدار و فروشنده به خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود آید.

خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده است یا اینکه وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده است و یا در حضور شخصی به عنوان شاهد، مبلغ را نقدی پرداخت کرده است.باید بدانید که طبق قانون، اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند، باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند.اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد، در این هنگام فروشنده باید ثابت کند که برخلاف مندرجات ذکر شده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد، پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده است و اگرنه در غیر این صورت حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست

شرایط ثمن معامله چیست

گفتیم ثمن معامله یکی از موارد مهمی است که در قراردادها وجود دارد و باید به آن توجه شود.” ثمن معامله ” یا همان مبلغ قرارداد به این دلیل دارای اهمیت است که همچون دعوای الزام به تسلیم مبیع، یک دعوی با عنوان مستقل ” دعوی مطالبه ثمن ” دارد.زمانی که ما یک قرارداد را تنظیم می کنیم هدفمان این است که از تنظیم کردن آن سودی ببریم و منفعتی را بدست آوریم که ممکن است این منفعت در ثمن معامله باشد.در حقیقت زمانی که میان دو نفر قراردادی منعقد می شود، به موجب این قرارداد هر دو در مقابل یکدیگر متعهد به انجام وظایفی می شوند.

به عنوان مثال تعهد فروشنده تسلیم مبیع یا همان مال خریداری شده است و وظیفه و تعهد خریدار نیز پرداخت ثمن معامله است.در صورتی که خریدار به تعهد خود عمل نموده و ثمن معامله را بپردازد مشکلی ایجاد نمی شود، اما در صورتی که از تأدیه ثمن خودداری ورزید، فروشنده باید اظهارنامه‌ ای جهت مطالبه ثمن برای او صادر نماید و اگر بازهم پرداخت نکرد، علیه او طرح دعوای مطالبه ثمن معامله کرد.هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است.

ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید :

«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند.ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد : «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

شرایط ثمن معامله چیست

شرایط ثمن معامله چیست

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

در نگاه مردم عادی، تفاوتی بین دو اصطلاح قیمت و ثمن وجود ندارد.اما باید توجه داشت که در علم حقوق، هر واژه و اصطلاح بار معنایی خاص و ارزش‌ های جداگانه دارد.در این مورد هم باید گفت که بین دو واژۀ «قیمت» و «ثمن» تفاوت‌ هایی وجود دارد.ثمن معامله می‌ تواند برابر با ارزش کالا، کمتر و یا حتی بیشتر از آن باشد.اما این مسئله دربارۀ قیمت صادق نیست.قیمت، به ارزش کالا در بازار و عرف گفته می‌ شود.تعیین‌ کنندۀ اصلیِ مبلغ قیمت، عرف است.نام دیگر قیمت نیز، ثمن المثل است.اگرچه در تعریف ثمن گفته‌ اند که می‌ تواند از بهای واقعی کالا بیشتر یا کمتر باشد، اما قانون با هدف حفظ حقوق اقشار مختلف جامعه و کنترل روند معامله‌ ها و قراردادها، محدودیت‌ ها و ضوابطی را تعریف کرده است.

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

 • در پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی، مبلغ و قیمت معامله، براساس واحد بهاء یا فهرست بهای پایه، صورت می گیرد.
 • طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معاملات موسسات و سازمانهای دولتی و…، صرفا از طریق مناقصه و مزایده، صورت می گیرد.

مناقصه : واگذاری کار و پروژه به اشخاص حقیقی و حقوقی را در معاملات دولتی ،به کمترین قیمت می باشد.

مزایده : واگذاری کارو پروژه، به بیشترین قیمت را در معاملات دولتی، مزایده می گویند.

پرداخت ثمن معامله

پرداخت ثمن معامله

در حقیقت مناقصه و مزایده به منزله عقد محسوب می شود و نیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست و اگر سازمانها و مراجع بخواهند علاوه بر مزایده و یا مناقصه ،قرارداد جدید با برنده مناقصه و مزایده ببندنند، به منظور جلوگیری از تضیع حق برندگان مزایده و مناقصه می بایست، اسناد آن را، در حین برگزاری مزایده و مناقصه در اختیار ذینفع، قرار دهند اگر قرارداد جدید مخالف با مزایده و مناقصه باشد، برنده مزایده و مناقصه، می تواند ادعای خسارت کند و تضامین را مسترد کند.

در جایی که طرفین قرارداد، افراد متعددی می باشد، مسئولیت طرفین قرارداد را نسبت به پرداخت سهم دیگران می بایست به صورت مسئولیت تضامنی، قرار دهید.

چرا که امکان دارد یکی از طرفین قرارداد کارشکنی کند و عملا اجرای پروژه مقدور نباشد و این مورد در فرضی که پس از فوت یکی از طرفین قرارداد، مسئولیت بین ورثه وی تجزیه به میزان سهم الارث می شود، متصور است در قراردادهای منعقده با شرکت، صرفا مسئولیت پرداخت قیمت مورد معامله با شرکت است و مدیر عامل را نمی توان بازداشت کرد مگر شرط مسئولیت تضامنی شرکت با مدیر عامل و سهامدار را در قرارداد نمود در خریدهای اقساطی بهتر است شرط شود، در صورت عدم پرداخت اقساط مورد معامله، کل دین حال می شود.

 • در بعضی قراردادها و معاملات، تعین دقیق مقادیر قیمت مورد معامله در ابتدای قرارداد، مشخص و روشن نیست که در این فرض تخمین میزان هزینه براساس برآورد مخارج در آینده، حجم و میزان کار در آینده و.. صورت می گیرد.در این صورت بهتر است افزایش قیمت را، محدود به درصد خاصی از قرارداد، گردد و سقف آن مشخص گردد.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

شرایط تعیین ثمن معامله

شرایط تعیین ثمن معامله

الزام به پرداخت ثمن معامله

ثمن معامله یکی از ارکان اصلی در هر معامله و قراردادی است در نتیجه باید در قرارداد به صورت معین و معلوم درج شده باشد.علاوه بر آن زمان و مکان تأدیه ثمن نیز باید در قرارداد پیش بینی شده باشد تا به موجب آن خریدار در همان زمان و مکان مشخص شده ثمن را پرداخت کند.چنانچه خریدار امتناع ورزید از پرداخت ثمن به بایع یا فروشنده، وی می تواند با ثمن معامله چیست؟ مراجعه به دادگاه الزام خریدار را به پرداخت تقاضا کند.در این خصوص ماده ۳۹۵ قانون مدنی مقرر کرده است : « اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد .»

همچنین در بند ۴ از ماده‌ ی ۳۶۲ قانون مدنی حکم شده است که :

« عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌ کند.» در صورتی که شخصی با کلاهبردای و یا فروش مال غیر، اقدام به انجام معامله نماید و این امر در دادگاه کیفری به اثبات برسد، جهت استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نیست.دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می نماید.اما دریافت خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله و یا هر نوع خسارت قراردادی، نیاز به طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، دارد که می توان به صورت همزمان در دادگاه کیفری مطرح نمود.

اما در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تهعدات را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا